portfolio

Tin Yat Estate Phase II at Tin Shui Wai Area 106