portfolio

The Hermitage at KIL11167 & 11168, West Kowloon